หน้าแรก ข้อมูลนักลงทุน การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมติอนุมัติเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ราคาหุ้น
จุดเด่นทางการเงิน
ข้อมูลนำเสนอ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมธุรกิจ
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี


ย้อนกลับ ขึ้นบน
 
เข้าชม 5,191,909

    © สงวนลิขสิทธิโดย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)