การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
ราคาหุ้น
จุดเด่นทางการเงิน
ข้อมูลนำเสนอ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน
หนังสือแจ้งการงดรับและให้ของขวัญปีใหม่
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี


ย้อนกลับ ขึ้นบน
 
เข้าชม 9,751,715

    © สงวนลิขสิทธิโดย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)