มุ่งสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างชั้นนำ ของไทยและอาเซียน

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

มุ่งสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างชั้นนำ ของไทยและอาเซียน

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

มุ่งสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างชั้นนำ ของไทยและอาเซียน

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

มุ่งสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างชั้นนำ ของไทยและอาเซียน

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ซิโน-ไทย

บริษัทก่อสร้างระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2505 ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานทุกประเภท มีลูกค้าทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยลักษณะงานก่อสร้างจะมีตั้งแต่โครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการขนาดกลางไป จนถึงโครงการขนาดใหญ่ ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงาน ในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มที่ครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท

ดูเพิ่มเติม

ราคาหลักทรัพย์

ร่วมงานและร่วมเป็นคู่ค้ากับเรา

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มองหาบุคลากรที่มีความสามารถ และเปิดรับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพมาร่วมงานกันเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต

ดูเพิ่มเติม